© 2015 by KRISTINA C. KARLSEN. All rights reserved.

Kosovski pejzazi

Kosovo landscape, drawing, 2000 Photo: Grethe Britt Fredriksen